Notes on Grass, Roots and the History of Control

Mältinranta Artcenter
Kuninkaankatu 2, 33210 Tampere
8.-25.5.2021


Hey,

I am not writing to warn you but out of curiosity. Namely because, from my perspective, your present seems to be full of strange power structures and hierarchies. I want to understand why they are and what they serve. I want to explore with you the way of experiencing where different forms of existence are perceived or communicated separately from each other.

From this entanglement, of which I write, it is hard to put words into sequences and sentence structures advancing linearly. I still have to do this translation so that - hopefully - I can reach you. The fact that the linearity of your present communication feels violent, from the perspective of my present, is something I leave for you to ponder upon.

I've made notes and put them here for you. They are out of order. I don’t think it (order) would make them any more understandable. Making notes here is like reciting or singing out loud. It is what happens to things when they are touched or something leans against them. Through my notes I have tried to lean against a certain kind of controlling power. For giving up that power is what my present is all about.
Notes on Grass, Roots, and the History of Control
Kastehelmi Korpijaakko's exhibition at Gallery Mältinranta
8.5-25.5.2021

Kastehelmi Korpijaakko is a visual artist from Helsinki, whose work is based on photography and spatial entities, as well as the practices of performing arts. Thematically, her work revolves around rituals of mourning, ecological guilt, minimalism, and modesty. She graduated with a master’s degree in photography art from Aalto University in 2018. The exhibition on display in Gallery Mältinranta is an independent continuation and extension of Korpijaakko's solo exhibition seen at Galleria Hippolyte, Helsinki in autumn 2020.

The unifying element of the exhibition is grass. Korpijaakko is approaching the lawn as a consortium of historical, biological and psychological phenomena with the question of power at their centre. The exhibition contains text- and photo-based works and documentary material: 15 photographs taken by Chinese construction workers in 2006. In addition to Swedish and English, the texts in the exhibition have been translated into three languages widely used in Finland: Russian, Estonian and Arabic. The gesture of translation is not only a reflection on the accessibility of art but also linked to questions of communication that arise from the artworks.

Translations: Lotta Djupsund (EN, SV), Larisa Pelle (RU), Kalev Aasmäe (ET), Aya Chalabee (AR), Tong Ren (ZG) 

The exhibition is kindly supported by the Alfred Kordelin Foundation and the Arts Promotion Centre Finland.FI


Hei,

En kirjoita sinulle varoittaakseni vaan uteliaisuudesta. Sinun nykyisyytesi nimittäin näyttää täältä katsoen olevan täynnä merkillisiä valtarakenteita ja hierarkioita. Haluan ymmärtää miksi ne ovat ja mitä ne palvelevat. Haluan tutkia kanssasi sitä kokemisen tapaa, jossa erilaiset elävyydet ja olemassaolon muodot havaitaan tai kommunikoidaan toisistaan erillisinä.

Siitä kietoutuneisuudesta käsin, josta kirjoitan, on työlästä asettaa sanoja jonoiksi ja lineaarisesti eteneviksi lauserakennelmiksi. Minun on silti tehtävä tämä käännöstyö jotta, niin luulen, tavoittaisin sinut. Se, että nykyisyytesi kommunikaation lineaarisuus tuntuu minun näkökulmastani väkivaltaiselta on jotakin, minkä jätän sinulle pohdittavaksi.

Olen tehnyt muistiinpanoja ja liitän ne tähän sinulle. Ne eivät ole järjestyksessä. En usko, että se (järjestys) tekisi niistä yhtään ymmärrettävämpiä. Muistiin paneminen on tässä ääneen lausumisen tai laulamisen kaltaista. Sitä, mitä asioille tapahtuu kun niitä kosketetaan tai niitä vasten painutaan. Olen koettanut muistiinpanoillani painua vasten sitä valtaa, josta luopumisesta minun nykyisyydessäni on kyse.
Muistiinpanoja ruohosta, juurista ja kontrollin historiasta
Kastehelmi Korpijaakon näyttely Galleria Mältinrannassa
8.5-25.5.2021

Kastehelmi Korpijaakko on helsinkiläinen kuvataiteilija, jonka työskentely nojautuu valokuvaan ja tilallisiin kokonaisuuksiin sekä esitystaiteen käytäntöihin. Suremisen rituaalit, ekologinen syyllisyys, vähäeleisyys ja vaatimattomuus ovat Korpijaakon taiteellisen työskentelyn ytimessä. Hän on valmistunut valokuvataiteen maisteriksi Aalto-yliopistosta vuonna 2018. Mältinrannassa esillä oleva kokonaisuus on Korpijaakon syksyllä 2020 Galleria Hippolytessa, Helsingissä nähdyn yksityisnäyttelyn itsenäinen jatko-osa ja laajennus.

Näyttelyn kokoava elementti on ruoho. Korpijaakko lähestyy nurmikkoa historiallisten, biologisten ja psykologisten ilmiöiden yhteenliittymänä, jonka keskiössä on kysymys vallasta. Näyttely sisältää teksti- ja valokuvapohjaisten teosten lisäksi dokumentaarisen aineiston: 15 kiinalaisten rakennustyömiesten vuonna 2006 kuvaamaa valokuvaa. Näyttelyyn liittyvät tekstit on käännetty ruotsin ja englannin lisäksi myös kolmelle muulle Suomessa paljon käytetylle kielelle: venäjäksi, viroksi ja arabiaksi. Kääntämisen ele on paitsi pohdintaa taiteen saavutettavuudesta myös sidoksissa teosten sisällöistä nouseviin kysymyksiin kommunikaation ja toisen ymmärtämisen mahdollisuuksista.

Käännökset: Lotta Djupsund (EN, SV), Larisa Pelle (RU), Kalev Aasmäe (ET), Aya Chalabee (AR), Tong Ren (ZG)

Näyttelyä on tukenut Alfred Kordelinin säätiö sekä Taiteen edistämiskeskus.SV


Hej,

jag skriver inte för att varna dig utan av nyfikenhet. Härifrån sett verkar nämligen din samtid vara fylld av olika slags maktstrukturer och hiearkier. Jag vill förstå varför de är och vad de tjänar. Jag vill undersöka det sättet att uppleva med dig, sättet där olika slags levanden och förefintlighetsformer förnims eller kommuniceras separata från varann.

Den sammanflätning, från vilken jag skriver, gör det mödosamt att placera ord till köer och lineärt framskridande satsbyggnader. Jag måste ändå göra detta översättningsarbete, tror jag, för att nå dig. Det faktum, att lineäriteten i din samtida kommunikation känns våldsam ur mitt perspektiv, är något som jag överlåter till dig att fundera på.

Jag har gjort anteckningar och bifogar dem här till dig. De är inte i ordning. Jag tror inte, att den (ordningen) skulle göra dem mera förståeliga. Att lägga på minnet är här likt att uttala högt eller att sjunga. Det som händer med saker när de vidrörs eller när något trycker sig emot dem. Med mina anteckningar har jag försökt att trycka mig upp emot makt, för avståndstagandet till denna makt är vad min samtid handlar om.


Anteckningar om gräs, rötter och kontrollens historia
Kastehelmi Korpijaakkos utställning på Galleri Mältinranta
8.5-25.5.2021

Kastehelmi Korpijaakko är en bildkonstnär baserad i Helsinfors. Hennes arbetssätt lutar mot fotografi och rumsliga helheter samt mot performancekonstens praxis. Sörjandets ritualer, ekologisk skuld, enkelhet och anspråkslöshet står i centrum för Korpijaakkos konstnärliga arbete. Hon har utexaminerats till magister i fotografikonst från Aalto-universitetet år 2018. Helheten som visas på Mältinranta är en självständig fortsättning och utvidgning av hennes privatutställning på Galleri Hippolyte på hösten 2020.

Utställningens samlande element är gräs. Korpijaakko närmar sig gräsmattan som en sammanflätning av historiska, biologiska och psykologista fenomen som bär frågan om makt i sitt centrum. Utställningen innehåller text- och fotografibaserade verk samt ett dokumentärt material: 15 fotografier tagna av kinesiska byggnadsarbetare år 2006. Texterna i utställningen har, förutom till svenska och engelska, även översatts till tre andra, i Finland välanvända språk: ryska, estniska och arabiska. Översättningens gest är, förutom ett tänkande kring konstens tillgänglighet, också förbundet med verkens innehåll. Dessa väcker frågor om möjligheterna till kommunikation och förståelse av en annan.

Översättning: Lotta Djupsund (EN, SV), Larisa Pelle (RU), Kalev Aasmäe (ET), Aya Chalabee (AR), Tong Ren (ZG)

Utställningen har fått stöd av Alfred Kordelin stiftelsen och Centret för konstfrämjande.RUЗдравствуй,

Пишу тебе не для того, чтобы предостеречь тебя, а скорее из любопытства. Отсюда твое настояшее время выглядит полным знаменательных структур власти и иерархий. Я же пытаюсь понять, зачем они существуют и какой цели служат. Я хочу вместе с тобой поближе рассмотреть тот способ восприятия, в котором разные формы существования ощущаются и передаются отдельно друг от друга.

Находясь в этом хитросплетении, из которого я пишу эти строки, сложно ставить слова в какой-то порядок или в линейные предложения. Тем не менее, мне нужно проделать эту переводческую работу, чтобы быть услышанной тобой. Линейность коммуникаций в твоем настоящем кажется мне насильственной, но я оставляю это как пищу для размышлений тебе.

Я делала записи, которые оставлю здесь для тебя. В них отсутствует какой-либо порядок. Не думаю, что он (порядок) сделал бы их более понятными. В данном случае запоминанием является проговаривание вслух или пение. То, что происходит с вещами, когда их трогают или к ним прислоняются. Своими записями я старалась коснуться той власти, освобождением от которой наполнено мое настоящее.
Записи о траве, корнях и истории контроля
Выставка Кастехельми Корпияакко в Галерее “Мялтинранта”.
8.5-25.5.2021

Кастехельми Корпияакко – художница из Хельсинки, творчество которой исходит из фотографии и пространственных произведений и задействует элементы сценических искусств. Ритуалы оплакивания, экологическая вина, минимализм жестов и непритязательность стоят в центре творчества Корпияакко. Художница выпустилась из Университета Аалто, получив степень магистра фотографии в 2018 году. Коллекция работ, выставленная в “Мялтинранта”, является продолжением персональной выставки Корпияакко в Галерее “Хипполютэ”, прошедшей осенью 2020 года.

Связующей темой выставки является трава. Корпияакко рассматривает газон как совокупность исторических, биологическтх и психологических явлений, в центре которой стоит вопрос власти. Помимо текстовых и фоторабот выставка включает документальный материал - 15 фотографий, сделанных в 2006 году китайскими строителями. Тексты выставки переведены кроме английского и шведского также на три популярных в Финляндии языка: русский, эстонский и арабский. С помощью переводов автор высказывает свою позицию по поводу инклюзивности искусства, а также касается происходящих из содержания прозведений вопросов коммуникации и возможности понимания другого.

Переводы: Лотта Джупсунд (EN, SV), Лариса Пелле (RU), Калев Аасмя (ET), Ая Чалаби(AR, Тонг Рен (ZG)

Выставка проводится при поддержке Фонда Альфреда Корделина и Центра поддержки искусства Тайке.ETHei!


Ma ei kirjuta selleks, et sind hoiatada, vaid uudishimust. Täpsemalt seetõttu, et minu perspektiivist vaadates tundub sinu olevik täis veidraid võimustruktuure ja -hierarhiaid. Ma tahan aru saada, miks ja mille jaoks need olemas on. Tahan koos sinuga avastada kogemise viise, mille puhul eksistentsi erinevaid vorme tajutakse või kommunikeeritakse üksteisest eraldi.

Sellest segapuntrast kirjutamisel on keeruline sõnadega lineaarselt kulgevaid lõike ja lausestruktuure luua. Ma pean ikkagi kõike seda tõlkima, et – loodetavasti – sinuni jõuda. See, et sinu praeguse kommunikatsiooni lineaarsus tundub minu olevikuperspektiivist vägivaldne, on midagi, mille üle soovin sind mõtisklema jätta.

Ma tegin märkmeid ning jätsin need sinu jaoks siia. Need on korrastamata. Ma ei usu, et see (korrastatus) muudaks neid arusaadavamaks. Märkmete tegemine on siin nagu deklameerimine või kõva häälega laulmine. See on midagi, mis juhtub asjadega, kui neid puudutatakse või miski neile nõjatub. Oma märkmetes olen üritanud toetuda teatud tüüpi kontrollivale võimule. Minu olevik koosneb sellest võimust loobumisest.
Märkmeid rohust, juurtest ja kontrolli ajaloost
Kastehelmi Korpijaakko näitus Tamperes Mältinranta galeriis.
8.5–25.5.2021

Kastehelmi Korpijaakko on Helsingist pärit visuaalkunstnik, kelle tööd põhinevad fotograafial, ruumil ning kujutava kunsti praktikatel. Teemadest käsitleb ta leinamise rituaale, ökoloogilist süütunnet, minimalismi ja tagasihoidlikkust. Korpijaakko kaitses 2018. aastal Aalto ülikoolis magistrikraadi fotograafias. Näitus Mältinranta galeriis on iseseisev edasiarendus ja laiendus tema isikunäitusest, mida võis näha 2020. aasta sügisel Helsingis Hippolyte´i galeriis.

Näitust ühendav element on muru. Korpijaakko läheneb sellele kui ajalooliste, bioloogiliste ja psühholoogiliste nähtuste kogumile, püstitades keskseks küsimuseks võimu. Näitus sisaldab teksti, fotopõhiseid töid ja dokumentaalmaterjali: 15 Hiina ehitustööliste poolt 2006. aastal tehtud fotot. Lisaks rootsi ja inglise keelele on näituse tekstid tõlgitud teistesse Soomes laialt kasutatavatesse keeltesse: vene, eesti ja araabia keelde. Tõlkimine pole ainult žest, millega suurendada inimeste ligipääsu kunstile, vaid see viitab ka teostes esitatud kommunikatsiooni puudutavatele küsimustele.

Tõlked: Lotta Djupsund (EN, SV), Larisa Pelle (RU), Kalev Aasmäe (ET), Aya Chalabee (AR), Tong Ren (ZG)

Näitust toetab Alfred Kordelini fond ja Soome kunstitoetuskeskus Taike.


AR


مرحبا،

لا أكتب إليك بدافع الحذر بل بدافع الفضول. بالتحديد ، يبدو أن حاضرك مليء بهياكل وتسلسلات هرمية غريبة للسلطة. أريد أن أفهم لماذا هذه الهياكل وماذا تخدم. أريد أن أستكشف معك كيفية إدراك أشكال الحياة المختلفة وأشكال الوجود بشكل منفصل عن بعضها البعض.

نظراً للأفكار المشوّشة التي أكتب انطلاقا منها، سيكون مملاً وضع الكلمات ضمن أُطر وصياغة تراكيب الجمل خطيًا. لا يزال يتعين علي إجراء هذه الترجمة حتى أتمكن من الوصول إليك. في الحقيقة إن التواصل الحالي معك يبدو فعلاً عنيفاً من وجهة نظري. وهو أمر أتركه لك للنظر فيه.

لقد قمت بتدوين الملاحظات ووضعها هنا من أجلك. لم أضعها بشكل متسلسل ولا أظن أن التسلسل سيجعلها أكثر قابلية للفهم. تسجيل هذه الملاحظات هنا يشبه الحديث بصوتٍ عالٍ أو الغناء، أو مثلما يحدث للأشياء عند لمسها أو الضغط عليها.

ما كنت أحاول قوله في الملاحظات يتمحور حول أمر واحد، وهو التنازل عن حضوري.


ملاحظات عن العشب والجذور والتحكُّم
معرض للفنانة كاتسيهيلمي في المعرض الفنّي Mältinranta
8.5 إلى 25.5

Kastehelmi Korpijaakko هي فنانة بصرية من هلسنكي. يعتمد في أعمالها على التصوير الفوتوغرافي والكيانات المكانية، فضلاً عن ممارسات الفنون المسرحية. طقوس الحداد والبيئة والتفاهة والتواضع هي جوهر أعمال كوربيياكو الفنيّة.تخرجت بدرجة الماجستير في التصوير الفوتوغرافي من جامعة Aalto في عام 2018. المجموعة المعروضة في Mältinranta هي استمرار مستقل وتمديد للمعرض الخاص الذي شوهد في معرض كوربيجاكو في جاليريا Hippoly في هلسنكي في خريف عام 2020.

العنصر المُوحِّد في المعرض هو العشب. يتم التقريب بي الغراب والعشب باعتباره اتحادًا من الظواهر التاريخية والبيولوجية والنفسية التي تتمحور حول مسألة القوة.
بالإضافة إلى الأعمال النصية والصور، يشتمل المعرض على مواد وثائقية: 15 صورة التقطها عمال بناء صينيون في عام 2006.إلى جانب اللغتين السويدية والإنجليزية، تمت ترجمة النصوص المتعلقة بالمعرض إلى ثلاث لغات أخرى مستخدمة على نطاق واسع في فنلندا: الروسية والإستونية والعربية. إن إيماءة الترجمة ليست مجرد انعكاس لإمكانية الوصول إلى الفن ولكنها مرتبطة أيضًا بالأسئلة الناشئة عن محتويات الأعمال حول إمكانيات التواصل وفهم الآخر.

Lotta Djupsund (EN, SV), Larisa Pelle (RU), Kalev Aasmäe (ET), Aya Chalabee (AR), Tong Ren (ZG) :الترجمات

تم دعم المعرض من قبل مؤسسة ألفريد كورديلين Alfred Kordelinومركز الدعم Taide.


using allyou.net